شرکت مهرآفرینان هدف سپاهان

در سال 1365 و با آغاز رشد صنعتی ایران هسته اولیه شركت مهرآفرینان هدف سپاهان توسط جناب آقای حسین محمدی در منطقه صنعتی امیركبیر اصفهان شکل گرفت. ایشان با سـعی و كوشـش خـود اقدام به مهندس معکوس قطعات وارداتی صنایع نساجی نمودند و توانستند با تولید بـا كیفیـت آنهـا و فروش به صنایع مذكور وارد صنعت تولید قطعه شوند. با افزایش نیاز بازار و نیز اقبال عمـومی صـنایع از قطعات ساخته شده توسط مجموعه ایشان تحت عنوان كارگاه صنعتی هدف، ضرورت گسترش تجهیـزات و نیز فضای كاری امری اجتناب ناپذیر بود در همین راسـتا ایشـان در سـال 1393 بـا تاسـیس شـركت مهرآفرینان هدف سپاهان گام استوار در زمینه توسعه كسب و كار خود و خـدمت رسـانی بـه صـنعت كشور برداشته و با این هدف اقدام به سرمایه گذاری بزرگ در جهت ایجاد فضای كارگاه مناسب جهت تولید قطعات خود در شهرک فناوری اصفهان نمودند.