دستگاه ریشه باف شال

طراحي و ساخت دستگاه ریشه باف چکيده نبود نتايج تجربي در رابطه با نيروهاي وارد بر  سيستم‌ها يکي از مشکلات عمده در زمينه طراحي و ساخت سيستم‌ها و سازه هاي پيچيده است، زيرا بدون اين نتايج نمي‌توان طراحي درستي براي سيستم انجام داد. به همين منظور در بسياري از علوم قبل از ساخت نمونه اصلي، […]